Peregrinos blog

Jesu allerhelligste HjerteBøn

Posted by Ulla Sat, June 10, 2017 14:04:56

Blog image

Mit første kendskab til tilbedelsen af Jesu allerhelligste Hjerte stammer fra Alto Adige - på tysk kendt som Sydtyrol. En lun juniaften, da mørket var ved at lægge sig over bjergene tændtes bål på alle bjergkamme og på bjergsiderne tændtes hjerteformede bål. Det blev et syn, der indledte min optagethed af Jesu Hjerte.

Tilbedelsen af Jesu allerhelligste Hjerte er særdeles udbredt hos den i katolsk kirke meget rodfæstede befolkning og snart opdagede jeg i de mange små kirker og kapeller billeder af Jesu allerhelligste Hjerte, hvilket var stærkt medvirkende til at min interesse udviklede sig til tilbedelse.Blog image

LITANI TIL JESU ALLERHELLIGSTE HJERTE

Herre forbarm dig over os

Kristus forbarm dig over os

Herre forbarm dig over os

Kristus hør os

Kristus bønhør os

Gud Fader i Himlen - forbarm dig over os

Gud Søn verdens Frelser - forbarm dig over os

Gud Helligånd - forbarm dig over os

Hellige Treenighed én Gud - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds Søn tilbedelsesværdige hjerte - forbarm dig over os

Jesu Hjerte dannet af Helligånden i Jomfrumoderens skød - forbarm dig over os

Jesu Hjerte væsensforenet med Guds evige Ord - forbarm dig over os

Jesu Hjerte al herligheds uendelige fylde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds hellige tempel - forbarm dig over os

Jesu Hjerte den allerhøjestes paulun - forbarm dig over os

Jesu Hjerte Guds hus og Himlens port - forbarm dig over os

Jesu Hjerte kærlighedens luende ild - forbarm dig over os

Jesu Hjerte retfærdighedens og kærlighedens bolig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte fuldt af godhed og miskundhed - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle dyders bundløse hav - forbarm dig over os

Jesu Hjerte værdigt til al lovprisning - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle hjerters konge og midtpunkt - forbarm dig over os

Jesu Hjerte som rummer alle visdom og kundskabs skatte - forbarm dig over os

Jesu Hjerte hvori Guddommens hele fylde bor - forbarm dig over os

Jesu Hjerte i hvilket Faderen havde sit velbehag - forbarm dig over os

Jesu Hjerte i hvis overflod vi alle har fået del - forbarm dig over os

Jesu Hjerte de evige højes attrå og længsel - forbarm dig over os

Jesu Hjerte tålmodigt og rigt på miskundhed - forbarm dig over os

Jesu Hjerte gavmildt mod alle der påkalder dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte livets og hellighedens kilde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte forsoning for vore synder - forbarm dig over os

Jesu Hjerte mættet med forhånelser - forbarm dig over os

Jesu Hjerte knust for vore overtrædelser - forbarm dig over os

Jesu Hjerte lydigt indtil døden - forbarm dig over os

Jesu Hjerte gennemboret af lansen - forbarm dig over os

Jesu Hjerte al trøstens kilde - forbarm dig over os

Jesu Hjerte vort liv og vor opstandelse - forbarm dig over os

Jesu Hjerte vor fred og vor forsoning - forbarm dig over os

Jesu Hjerte sonoffer for os syndere - forbarm dig over os

Jesu Hjerte frelse for dem, som håber på dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte håb for dem, som dør i dig - forbarm dig over os

Jesu Hjerte alle helgens evige fryd - forbarm dig over os

Guds Lam, som borttager verdens synder - skån os o Herre

Guds Lam, som borttager verdens synder - bønhør os o Herre

Guds Lam, som borttager verdens synder - forbarm dig over os

Jesus, sagtmodig og ydmyg af hjerte.

Omdan vore hjerter efter dit hjerte.

Lad os bede.

Almægtige evige Gud. Se hen til din elskede Søns hjerte og til al den lovprisning og fyldestgørelse, han på syndernes vegne har ydet dig. Skænk nådig fred og tilgivelse til dem, der påkalder din barmhjertighed i den samme din Søns, Jesu Kristi navn. Han som lever og råder med dig i al evighed.

Amen.

Tilgivelse - en bønBøn

Posted by Ulla Sat, June 03, 2017 20:12:21

Nedenstående bøn om tilgivelse er en oversættelse af en bøn af pater De Grandis, Milano.

Pater De Grandis anbefaler at bede denne bøn hver dag i 30 dage. På den måde lader vi Gud fremdrage de personer og situationer med hvilke vi har gjort smertelige erfaringer.

Arbejdet med at tilgive ikke blot helbreder vore relationer til andre, men vi vil også opleve vores egen sjælelige, følelsesmæssige, psykiske og fysiske helbredelse.

De dele af bønnen, der ikke berører ens liv kan man naturligvis udelade, ligesom man kan tilføje det, der måtte mangle. Det er almengyldige eksempler på hvad der rører sig i mange menneskers liv.

Er det menneske du ønsker at tilgive allerede død, har det så meget mere brug for din tilgivelse.

Bed bønnen i 30 dage og du vil opleve at dit liv ændrer sig.


Blog image


I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Herre Jesus Kristus, hjælp mig til at kunne tilgive alle i mit liv.

Du som elsker mig mere end jeg selv gør, du som vil skænke mig større glæde end jeg selv vil, giv mig styrken til at tilgive.

Jeg beder om styrke til at tilgive mig selv , mine synder og mine svagheder. Det er mit ønske at kunne tage imod din tilgivelse. Herre, jeg vil ikke mere beklage mig over dødsfald io familien, svære tider, økonomiske vanskeligheder eller hvad der forekom mig uretfærdigt selv om andre sagde, at Gud havde en mening med det og at det var Guds vilje.
Send Helligåndens lys i mit hjerte og sind.

Jeg tilgiver mig selv, at jeg har misbrugt dit navn, ikke har deltaget i messen, at jeg har såret mine forældre, var beruset, at jeg har syndet imod renhed, læst underlødige bøger, set underlødige film, for utugt, ægteskabsbrud, abort, tyveri, løgn, bedrag og bagtalelse.

Jeg tilgiver også mig selv overtro, horoskoper, kortlæggere, healere eller lykkebringende amuletter. Du alene er min Herre og frelser.


Som jeg tilgiver mig selv har du i dag tilgivet mig. Tak Herre for din nåde.


Herre, jeg tilgiver min mor. Jeg tilgiver hende hver gang hun sårede mig, afviste mig, var vred på mig eller straffede mig. Jeg tilgiver hende at hun foretrak mine brødre og søstre, at hun kaldte mig dum og ubegavet.

Jeg tilgiver hende alt.

Herre, jeg tilgiver min far. Jeg tilgiver ham den manglende støtte, den manglende kærlighed, nærhed og opmærksomhed. Jeg tilgiver ham hans mangel på tid, ikke at have fulgt mig, hans alkoholmisbrug, hans strid med min mor eller de andre børn. Jeg tilgiver ham hans hårde afstraffelse, at han forlod os, hans skilsmisse fra min mor.

Jeg tilgiver ham alt.

Herre, jeg tilgiver mine søskende. Jeg tilgiver dem, der afviste mig,der løj om mig, der hadede mig, der konkurerede med mig om vore forældres kærlighed. De, der straffede mig, skadede mig og gjorde mit liv ubehageligt.

Jeg tilgiver alle.

Herre, jeg tilgiver min ægtefælle den manglende kærlighed, svagheder, fejl, adfærd eller ord, som har såret mig.

Jeg tilgiver ham.

Herre, jeg tilgiver mine børn deres mangel på respekt, kærlighed, opmærksomhed, støtte, varme og forståelse. Jeg tilgiver dem al dårlig opførsel.

Jeg tilgiver dem alle.

Herre, jeg tilgiver mine svigerforældre og mine svigerbørn som har behandlet min familie kærlighedsløst. Alle ord, tanker, gerninger eller undladelser, som har såret og voldt smerte.

Jeg tilgiver alt.d, nærhed, hensyntagen, støtte, opmærksomhed og kommunikation. Jeg tilgiver ham hans


Herre, jeg tilgiver mine slægtninge. Min bedstemor og min bedstefar, mine tanter, onkler, fætre og kusiner, som optrådte besiddende, skabte forvirring eller satte forældrene op imod hinanden.

Jeg tilgiver dem alle.

Herre, jeg tilgiver mine arbejdskolleger, deres hån og nedladenhed overfor mig og de som ikke ville samarbejde med mig eller som ville overtage min arbejdsplads.

Jeg tilgiver dem alle.

Herre, jeg tilgiver min nabo. For al larm og råben, for hans hund i min have og for bedrageri.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver min sognepræst, manglende støtte og accept, dårlige prædikener, smålighed, manglende venlighed, manglende nødvendig inspiration til mig og min familie, al smerte som jeg og min familie blev udsat for både nu og i fortiden.

Jeg tilgiver alt.


Herre, jeg tilgiver alle, der har en anden politisk overbevisning. Alle de, der har angrebet mig, latterliggjort mig, diskrimineret mig og gjort sig morsom på min bekostning, alle de som har skadet mig i mit erhverv.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver alle, der tilhører en anden konfession eller trosretning, de som har generet mig, angrebet mig, ville skændes med mig, de som ville påtvinge mig og min familie deres overbevisning.

Jeg tilgiver alle, hvis mangel på etik har såret mig, diskrimineret mig, hånet mig, lavet vittigheder om min race og nationalitét, de der har såret min familie legemligt, følelsesmæssigt eller materielt.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver alle professionelle, der på én eller anden måde har skadet eller generet mig: Læger, sygeplejersker, plejepersonale, sagførere, dommere, politikere og embedsmænd og ordensmagt. Jeg tilgiver alle håndværkere, der har bedraget mig ved deres arbejde.

Jeg tilgiver alle.

Herre, jeg tilgiver min arbejdsgiver, at han underbetalte mig, ikke anerkendte mig og mit arbejde, var uvenlig og grusom og reagerede umådeholdent.

Jeg tilgiver alt.

Herre, jeg tilgiver mine venner, som har skuffet mig, de som brød kontakten med mig, ikke støttede mig, ikke var der for mig da jeg havde brug for hjælp, de som lånte penge af mig uden at give dem tilbage, de som talte dårligt om mig.

Jeg tilgiver alle.


Herre Jesus, særligt beder jeg om nåde til tilgivelse af den ene person, der har såret mig mest i mit liv. Jeg beder om tilgivelse for dette menneske, som jeg betragter som min største fjende som jeg har sværest ved at tilgive. Det menneske om hvem jeg sagde, at jeg aldrig vil tilgive det.

Herre, befri mig fra uforsonlighedens svøbe. Lad Helligånden fylde mig med lys. Amen.


Det er værd at huske på, at:

1. Tilgivelse er en viljesakt, ikke en følelse.

2. Når vi beder for et menneske, kan vi være sikre på, at vi har tilgivet dette menneske.

3. En hjælp til at tilgive et menneske er at forestille sig, at I begge står foran Jesus Kristus og du siger: Jeg elsker ham fordi Du elsker ham og jeg tilgiver ham fordi du tilgiver ham.

4. Tilgivelse er et livslangt ansvar.

5. Dagligt har vi brug for at tilgive dem, der sårer eller skader os.